0485 62 80 10 info@allrenova.be

Contact 

Heeft u een vraag?  Wenst u een offerte of een bezoek ter plaatse?

Contact Info

Hoofdzetel

Walstraat 70/B – 9000 Gent

}

Bereikbaar

Ma -Vr : 8u – 18u
Za : 10u – 16u

Bel ons: 0485 62 80 10

Wij helpen u graag met het realiseren van uw woonideeën.

Laat een bericht na

Is een offerte gratis?

Een offerte is steeds gratis en vrijblijvend.  Wij komen bij u langs om het project te bespreken en een goede inschatting te maken van de uit te voeren werken indien u dat wenst.

Wanneer heb ik een architect nodig?

Niet voor alle verbouwingswerken is de tussenkomst van een architect vereist. We zetten op een rijtje voor welke werken het ook zonder kan in de verschillende gewesten.

Dat het niet moet, betekent natuurlijk niet dat het niet zinvol zou zijn. Een architect inschakelen is heel zinvol voor ingrepen die het karakter van het gebouw enigszins veranderen, zoals de bouw van een veranda, het aanbrengen van dakramen of een dakuitbouw.

Vlaams Gewest

Voor de volgende kleine werkzaamheden en ingrepen is de tussenkomst van een architect wettelijk niet verplicht:

– Verbouwingswerken binnen een vergund gebouwd of werken voor de geschiktmaking van lokalen. Voorwaarde is wel dat de werken geen wijziging met zich meebrengen van het gebruik, de bestemming of het aantal woongelegenheden. Ook mogen de werken de stabiliteit van het gebouw en het architectonisch karakter of de vormelijke kwaliteiten niet veranderen.

– Tijdelijke infrastructuurwerken op een bouwterrein gedurende de duur van de werkzaamheden. Dat zijn bijvoorbeeld de plaatsing van bouwketen, verplaatsbare werkplaatsen, sanitair, douches en omkleedplaatsen.

– Werken aan de buitenkant van een vergund gebouw. Enkele voorbeelden: het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen, de inplanting van dakvlakvensters in het dakvlak, het integreren van een beperkt aantal in omvang gelimiteerde dakuitbouwen over maximum één tiende van de dakoppervlakte, het aanbrengen van een gevelsteen. Ook voor deze werken geldt de voorwaarde dat ze het gebruik, de bestemming, het aantal woongelegenheden, de stabiliteit van het gebouw, het architectonisch karakter en de vormelijke kwaliteiten niet mogen wijzigen.

– Het optrekken van een aantal constructies, hetzij aangebouwd aan een vergund woongebouw, hetzij binnen een straal van 30 meter buiten de uiterste grenzen van dat vergund woongebouw. Hier gaat het om een hok voor dieren met bijhorende afrastering, een duiventil, een volière, een tuinhuisje, bergplaats, garage of carport, een serre, een veranda of overdekt terras. De constructies mogen maximum 21 vierkante meter groot zijn, de kroonlijsthoogte moet beperkt zijn tot 2,50 meter en de nokhoogte tot 3 meter.

– Volgende werken binnen een straal van 30 meter buiten de uiterste grenzen van een vergund woongebouw: de aanleg of wijziging van verhardingen, wegen, opritten of parkeerplaatsen, de aanleg van een siervijver met een maximumoppervlakte van 30 m de installatie van een bovengrondse gastank van maximum 2.000 liter, de aanleg of wijziging van niet meer dan n tennisveld of van een openluchtzwembad van maximum 150 vierkante meter.

– De plaatsing van een scheidingsmuur in baksteenmetselwerk met een maximum hoogte van 2,60 meter tussen twee eigendommen.

– Het optrekken van niet in betonplaten of betonblokken uitgevoerde afsluitingen met een maximum hoogte van 2,60 meter.

– Het slopen of verwijderen van zaken die voortvloeien uit de hierboven opgesomde werken.

– Terreinaanlegwerken zoals het vellen van bomen, het wijzigen van het bodemreli, de aanleg of wijziging van een golfterrein, de aanleg van een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of schroot.

Bron: Ikgabouwen.be

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?

Meldingsplicht

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen, zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter. U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter.

Opgelet: melding geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geldt de meldingsplicht?

  1. Dan beschrijft u de werken die u gaat uitvoeren:
    • online via het Omgevingsloket
    • op een meldingsformulier dat u indient bij uw gemeente.
  2. Na ontvangst van de meldingsakte (ongeveer 30 dagen) kunt u met de werken starten.

Meer info over de meldingsplicht vindt u op de website van het Omgevingsloket.

Vrijstelling van vergunning en meldingsplicht

Voor enkele specifieke werken aan uw woning, is geen vergunning en geen melding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden voor losstaande bijgebouwen in de private tuin.

U hebt geen vergunning meer nodig voor:

  • vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40 vierkante meter bedraagt, bv. een tuinhuis, een garage, …
  • niet-overdekte constructies waarvan de oppervlakte samen 80 vierkante meter bedraagt, bv. terras, zwembad, vijver, …

Opgelet: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. Informeer dus steeds bij uw gemeente.

Geen vergunning nodig en geen meldingsplicht? Dan kunt u onmiddellijk starten met de werken.

Let op voor stedenbouwkundige voorschriften

Omdat de vergunning wegvalt in sommige gevallen, betekent dit niet dat u zonder beperking werken kunt uitvoeren. Per verkaveling of regio kan uw gemeente specifieke stedenbouwkundige voorschriften opleggen of kan het om beschermd erfgoed gaan. Vraag dus altijd vooraf bij uw gemeente welke voorschriften u moet volgen.

 

Bron: Vlaanderen.be
Heb ik recht op een isolatie of andere premie?

Er zijn tal van premies die u kan aanvragen voor het isoleren en verbeteren van uw woning.

Op energiesparen.be vindt u alle nuttige informatie in één overzicht.

 

Hier kan u een brochure aanvragen waar alle premies verzameld zijn :

Premies energie vanaf 2020